Základní škola Krhanice
Krhanice

O škole

Zřizovatelem školy je Obec Krhanice, se kterou se snažíme co možná nejúčinněji spolupracovat. Škola má kapacitu 200 žáků, výuka probíhá v devíti ročnících. Žáci se ve škole vzdělávají podle vlastního ŠVP, který nese název Škola pro budoucnost . Školní družina pracuje ve dvou odděleních s celkovou kapacitou 60 žáků.

Kde nás najdete?

Obec Krhanice leží v hezké krajině dolního toku řeky Sázavy asi 5 km od Týnce nad Sázavou a právě její významnou dominantou je na kopci stojící škola. Našimi nejbližšími sousedy jsou budova Mateřské školy Krhanice a areál místního Sokola. Ze školy je hezký výhled na přírodní rezervaci - vrch Gryblu a Panskou skálu, které jsou často cílem krátkých naučných výletů a přírodovědných vycházek.

Areál školy

Škola byla postavena v roce 1959, protože tehdejší prostory, ve kterých dnes sídlí Obecní úřad Krhanice, již nestačily. V roce 1986 k ní byla přistavěna další část, ve které je v současnosti školní jídelna. V areálu školy je zázemí pro výuku tělesné výchovy (víceúčelové a tréninkové hřiště) a velká zahrada se skleníkem, kterou mimo jiné využíváme k výuce pěstitelských prací. Ve škole jsou odborné učebny anglického jazyka, fyziky, chemie, zeměpisu a výtvarné výchovy a učebna pro výuku informatiky. Všechny učebny jsou vybaveny IT technikou,  tabulemi s interaktivním systémem. Během výuky mohou žáci využívat i práci s iPady. Výuka tělesné výchovy probíhá v tělocvičném sálku, který v odpoledních a večerních hodinách poskytujeme k zájmovým účelům (jóga, zumba, taekwondo, moderní tancování), nebo v již zmíněném venkovním areálu. Škola disponuje moderně vybavenou školní dílnou, jejíž součástí je i zařízení pro práci s keramikou - keramická pec a hrnčířský kruh, výuka žáků může probíhat také ve školní kuchyňce. Žáci mohou využít i školní knihovnu. V letech 2022 - 2023 prošla škola rekonstrukcí - výměna oken, zateplení fasády, instalace vzduchotechniky, rekonstrukce plynové kotelny a částekčná rekonstrukce elektroinstalace.

Činnost školy

Základním a prvořadým úkolem základní školy je samozřejmě poskytovat vzdělání, a proto usilujeme, aby mladí lidé, kteří odcházejí z naší školy, byli dobře připraveni na život i na další studium, aby byli dostatečně a přiměřeně sebevědomí a aby dokázali obhajovat vlastní názory a podpořit je správnými argumenty. K tomu dostávají žáci příležitost nejenom v hodinách, ale i na jednání Žákovského parlamentu.

Jak již bylo řečeno výše, vzdělávání školy se řídí Školním vzdělávacím programem Škola pro budoucnost. Úkoly školního vzdělávacího programu plníme nejenom ve škole, ale i na mnoha akcích pořádaných mimo školu. Jejich nabídku podle aktuálních možností a zkušeností vylepšujeme a rozšiřujeme. Výuka anglického jazyka probíhá již od 1. ročníku. Vyučujeme děti se specifickými vývojovými poruchami učení podle individuálních vzdělávacích plánů, dále v rámci podpůrných opatření zajišťujeme předměty speciálně pedagogické péče,  pedagogickou intervenci, doučování a samozřejmostí je i práce asistentů pedagoga ve třídách. Větší možnost individuálního přístupu, který zajišťujeme všem žákům (nevyjímaje žáky nadané), umožňuje i menší počet žáků ve třídách. Ve škole působí Školní poradenské pracoviště, které je nápomocno při řešení problémů žáků, rodičů a poskytuje rovněž kariérové poradenství.

V rámci prevence sociálně patologických jevů a výchovy ke zdravému životnímu stylu pořádáme ve škole různé interaktivní programy, při nichž spolupracujeme s řadou odborných organizací.

V průběhu školního roku pořádáme sportovní i kulturní akce, např. školní akademii, vánoční trhy, recitační soutěž, oslavu Mezinárodního dne dětí, přátelské sportovní  zápasy s okolními školami. Žákům je zpestřována výuka i prostřednictvím řady různě zaměřených projektových dnů.

U žáků se snažíme podporovat i kulturní povědomí a zajišťujeme divadelní představení v pražských divadlech i divadelní představení přímo ve škole. Využíváme však i nabídku kulturních i výchovně vzdělávacích akcí v blízkém okolí. Spolupracujeme s Obecní knihovnou Krhanice, kam se chodíme seznamovat s knihami či autory v rámci literární výchovy a rozvoje čtenářské gramotnosti. Spolupracujeme i se středními školami a pořádáme společné akce, rozvoj finanční gamotnosti např. s Obchodní akademií Neveklov. Zúčastňujeme se řady sportovních, literárních, výtvarných i vědomostních soutěží. Společně s Obcí Krhanice v rámci environmentální výchovy participujeme i na akci Čistá řeka Sázava.

Spolupracujeme s Mateřskou školou Krhanice v rámci přípravy předškoláků na vstup do školy, příležitostně se účastníme i společných akcí.

Ve škole podporujeme zájmovou činnost dětí -  kroužky jazykové, taneční, výtvarné, hudebně dramatické, sportovní aj.

Projekty

Škola byla zapojena do projektu MŠMT EU peníze školám, jehož cílem bylo zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Výsledkem je především modernizace počítačového vybavení školy. Další projekt se týkal oblasti Člověk a svět práce, který mimo jiné umožní žákům využívat při výuce dílny a skleník. Z dalšího projektu Rozvoj technických dovedností žáků ZŠ Krhanice jsme dovybavili školní dílnu. Z projektu Šablony II a III jsme mimo jiné pořídili další vybavení počítačové učebny včetně dostatečného množství iPadů. Ve spolupráci s MAS Posázaví a zřizovatelem Obcí Krhanice byla do každé kmenové učebny pořízena tabule s interaktivním systémem.

Školní jídelna spolupracuje s Asociací školních jídelen.

Škola je dále zapojena do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol.

Škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Rozpis zvonění

  • 1. zvonění - 7:55
  • 2. zvonění - 8:45
  • 3. zvonění - 9:50
  • 4. zvonění - 10:45
  • 5. zvonění - 11:40
  • 6. zvonění - 12:35
  • 7. zvonění - 13.25
  • 8. zvonění - 14.20