Základní informace o škole

 

Zřizovatelem školy je Obec Krhanice, se kterou se snažíme co možná nejúčinněji spolupracovat. Škola má kapacitu 200 žáků, výuka probíhá v devíti ročnících. Zřízena je i přípravná třída. Provoz školy zajišťuje 15 pedagogických pracovníků a 8 provozních zaměstnanců. Žáci se ve škole vzdělávají podle vlastního ŠVP, který nese název Škola pro budoucnost . Provozujeme družinu s celkovou kapacitou 60 dětí ve dvou odděleních.

 

Kde nás najdete

 

Obec Krhanice leží v hezké krajině dolního toku řeky Sázavy, asi 5 km od Týnce nad Sázavou, její významnou dominantou je na kopci stojící škola s charakteristickou růžovou fasádou. Našimi nejbližšími sousedy jsou budova Mateřské školy Krhanice a areál místního Sokola. Ze školy je hezký výhled na zalesněnou Gryblu a Panskou skálu, na které někdy chodíme na krátké výlety a vycházky.

 

Areál školy

 

Škola byla postavena v roce 1959, protože tehdejší prostory, ve kterých dnes sídlí Obecní úřad, již nestačily. V roce 1986 k ní byla přistavěna další část, ve které je v současnosti školní jídelna. Součástí areálu školy je zázemí pro výuku tělesné výchovy a velká zahrada, kterou mimo jiné využíváme k výuce pěstitelských prací. Ve škole jsou odborné učebny anglického jazyka, fyziky, chemie, zeměpisu a výtvarné výchovy a učebna pro výuku informatiky. Některé odborné učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou. Výuka tělesné výchovy probíhá v tělocvičném sálku, který v odpoledních a večerních hodinách poskytujeme k jiným účelům (jóga, zumba, trénink místních fotbalistů), nebo v již zmíněném venkovním areálu.

 

Činnost školy

 

Základním a prvořadým úkolem základní školy je samozřejmě poskytovat vzdělání a proto usilujeme, aby mladí lidé, kteří odcházejí z naší školy, byli dobře připraveni na život i na další studium, aby byli dostatečně a přiměřeně sebevědomí a aby dokázali obhajovat vlastní názory a podpořit je správnými argumenty. K tomu dostávají žáci příležitost nejenom v hodinách, ale i na jednání Žákovského parlamentu.

 

Jak již bylo řečeno výše, vzdělávání školy se řídí Školním vzdělávacím programem Škola pro budoucnost. Úkoly Školního vzdělávacího programu plníme nejenom ve škole, ale i na mnoha akcích pořádaných mimo školu. Jejich nabídku budeme postupně rozšiřovat. Vyučujeme děti se specifickými vývojovými poruchami učení podle individuálních výukových plánů, vedeme dyslektickou nápravu a nápravu vad řeči .

 

V průběhu školního roku pořádáme sportovní i kulturní akce: školní akademie, recitační soutěž, oslava Mezinárodního dne dětí, přátelské zápasy se školou v Netvořících a jiné; žáci prvního stupně a přípravné třídy často navštěvují divadelní představení. Zúčastňujeme se mnoha sportovních i jiných soutěží. Společně s obcí se zúčastňujeme každoroční akce Čistá řeka Sázava.

 

Ve spolupráci s Unií rodičů nabízíme zájmové kroužky pro děti.

 

Projekty

Škola byla zapojena do projektu MŠMT EU peníze školám, jehož cílem je zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Výsledkem je především modernizace počítačového vybavení školy. Další projekt se týkal oblasti Člověk a svět práce, který mimo jiné umožní žákům využívat při výuce dílny a skleník.